Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom internetového obchodu mossoasis.com ako predávajúcim, ktorým je GH CAPITAL s. r. o., so sídlom Mníšek nad Popradom 257, 065 22 Mníšek nad Popradom, IČO: 53030702, DIČ: 2121332895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40267/P, (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou GH CAPITAL s. r. o. (ďalej len predávajúci) a jej obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci, príp. spotrebiteľ) sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991ZB. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.
 3. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel. č.: 051/7721597, fax č.: 051/7721596, email: pr@soi.sk
 4. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar, poskytne svoje údaje v zmysle náležitostí požadovaných na realizáciu objednávky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. Internetovým obchodom, e-shopom, je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 6. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Službou sú všetky spôsoby dopravy, balenia a platby, prípadne iné veci nehmotného charakteru.
 8. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné ceny, predávajúci nie je platcom DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v okamihu vykonania nákupu.
 3. Cena za tovar a služby objednané spotrebiteľom môžu byť dodatočne upravené len na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody a súhlasom predávajúceho a spotrebiteľa.
 4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia nákupu tovaru uloženého v košíku v internetovom obchode, kupujúcim.
 2. Pre vybavenie objednávky je potrebné pred potvrdením nákupu vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar a služby.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim.
 4. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru a služieb kupujúcemu, bude dohodnutý e-mailom, na ktorý budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného a dodaného tovaru a služieb.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 2. platba na dobierku
 3. platba prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho
 4. platba platobnou kartou cez systém GoPay
 5. platba prostredníctvom internet bankingu cez systém GoPay, následne cez systém vybranej banky
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru a služieb platbou vopred a to najmä v prípadoch:
 7. kedy je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
 8. keď kupujúci v predchádzajúcom období porušil všeobecné obchodné podmienky

Dodacie podmienky

 1. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora resp. iného zobrazovacieho zariadenia.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Doba dodania je však zvyčajne do 3-6 pracovných dní. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je obvykle expedovaný do 2 pracovných dní.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra s dodacím listom, návod a ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia je považované miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 7. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 8. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 9. Reklamácie viditeľného mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci zamestnancovi prepravcu, bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 10. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky.
 11. Predávajúci poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty.

Poplatky za prepravu a balné

 1. Všetky poplatky za dopravu a balné sú uverejnené na stránkach predávajúceho v časti Doručenie a platba.
 2. Predávajúci môže poskytnúť zľavu z ceny dopravy, ktorá je uverejnená na stránkach predávajúceho v časti Doručenie a platba.
 3. Systém internetového obchodu predávajúceho automaticky vypočíta cenu za prepravu a balné na základe výberu dopravy a platby spotrebiteľom ako aj hodnoty objednávky a následnej ju zobrazí a započíta do celkovej sumy objednávky pred dokončením nákupu.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote pokiaľ o to kupujúci požiada, avšak len za predpokladu, že kupujúci vyjadrí súhlas s dodatočnými prepravnými nákladmi ktoré vzniknú viacnásobným odosielaním tovaru

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar pred expedíciou elektronicky.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých prípadoch predávajúci informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť oddania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy/storna prevodom na účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Ak kupujúci chce uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho Formulár odstúpenia od zmluvy je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz: odstúpenie od zmluvy. V odstúpení kupujúci uvedie meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania, prípadne číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar je kupujúci povinný doručiť spolu s dokladom o kúpe do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu tovar. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
 3. Predávajúci vráti úhradu za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, ktorý mohol kupujúci využiť pri objednávke tovaru, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.
 4. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je tak povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z §7, ods. 6, písmeno C, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 7. Tento článok neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 8. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Predávajúci získava od kupujúceho nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z objednávky a ďalšej komunikácie s ním. V prípade právnickej osoby kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. Kupujúci môže zaškrknutím príslušného políčka pred odoslaním registrácie vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust.§ 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 6. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť osobné údaje kupujúcich pred ich sprístupnení neoprávneným osobám.
 7. Predávajúci vyhladuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhladuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 9. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 10. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo
 11. poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 12. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 13. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36631124

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 3. prevziať objednaný tovar,
 4. zaplatiť za objednaný tovar dohodnutý cenu predávajúcemu,
 5. preskúmať tovar a neporušenosť obalu tovaru pri jeho preberaní
 6. Predávajúci je povinný:
 7. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene,
 8. spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať kupujúcemu všetky dokumenty týkajúce sa tovaru, napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na použitie v kodifikovanej slovenského jazyka.

Náhrada škody

 1. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

Záručné podmienky

 1. Na všetok predávaný tovar sa pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, záručná opravu na túto vadu nie je možné uplatniť.

Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu mossoasis.com. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: GH CAPITAL s. r. o., Mníšek nad Popradom 257, 065 22 Mníšek nad Popradom. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:
 6. K závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim.
 7. Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie.
 8. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru.
 9. Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar.
 10. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
 11. Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 12. Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.
 13. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 14. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na poštovú adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, ktorý slúži ako záručný list a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
 15. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru) V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 17. Právu kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 18. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúc, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 19. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 20. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo ma kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 21. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 22. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 23. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 24. AK kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 25. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim GH CAPITAL s. r. o., je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel. č.: 051/772 15 97, fax č.: 051/772 15 96, email: pr@soi.sk, http://www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (ARS) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v sume, ktorá nesmie presiahnúť 5 EUR s DPH. Formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môžu byť riešené iba spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 EUR.
 26. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Autorské práva

 1. Všetky údaje (fotografie, popisy produktov, grafické zobrazenia, texty) uvedené na stránke internetového obchodu mossoasis.com sú chránené autorským zákonom a nesmú byť ďalej použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GH CAPITAL s. r. o..

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákup prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 5. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. 09. 2023.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, Zákona o elektronickom obchode, v platnom znení ako i súvisiacimi predpismi.

V Mníšku nad Popradom, dňa 01. 09. 2023

Close My Cart
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Kategórie